2140 Santa Cruz Ave E110 – Santa Cruz Ave 2140 E110 (B)